Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sa vzťahujú na prvé dva ročníky ŠKOLY INTUÍCIE

Článok I.
Vymedzenie pojmov

 1. Provozovatelem internetovej stránky www.skolaintuice.cz je DOLOR s.r.o., Jakutská 1203/17, Praha 10, IČO: 2051419
 2. Poskytovatel služby je DOLOR s.r.o., Jakutská 1203/17, Praha 10, IČO: 2051419, DIČ: CZ02051419.
 3. Službou se rozumí vzdělávání dětí v prvním  ročníku a/anebo v druhém ročníku „ŠKOLY INTUICE“ nabízené na stránce www.skolaintuice.cz, ktorý možno zakúpiť pomocou záväznej prihlášky.
 4. Objednávatelem je každý návštěvník internetové stránky, který prostřednictvím závazné prihlášky na www.skolaintuice.cz vytvořil objednávku prvního a/alebo druhého ročníka ŠKOLY INTUÍCIE pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tejto služby prípadne záväznú objednávku zaslal na e-mailovú adresu predajcu skola.intuice@gmail.com.
 5. Študentom je osoba, ktorú objednávateľ prihlásil do školy intuície. Zo strany objednávateľa počas doby trvania poskytovanej služby nie je možné zamieňať študentov bez odsúhlasenia poskytovateľom. Prihlásený študent absolvuje celý ročník.
 6. Pre účely zákona č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 7. Objednávka vzniká vyplnením záväznej prihlášky zo strany objednávateľa a jej doručením poskytovateľovi služby.
 8. Objednávateľ plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.intuicia.eu, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií.
 9. Vzťahy medzi predávajúcim a objednávateľom – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonem o ochraně spotřebitele. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 10. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.intuicia.eu sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorov je zakázané. Autori nenesú zodpovednosť za úspechy či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II.

Záväzné prihláška a uzatvorenie zmluvného vzťahu
Cena a platobné podmienky

 1. Poskytovateľ oboznámil objednávateľa s tým, že na webovej stránke www.intuicia.eu – je opísaná služba, ktorú si
  objednávateľ objednáva, keď sa tam nachádza aj ebook na stiahnutie (v ktorom je služba podrobne opísaná). Objednávateľ sa teda má možnosť oboznámiť s informáciami o ŠKOLE INTUÍCIE a jej obsahu. Taktiež sa objednávateľ spolu so študentom môže zúčastniť ukážkových seminárov v rôznych mestách, o ktorých bude usporiadateľ informovať na stránke. Kupujúci môže podrobne informovať o seminároch na telefónnom čísle 0908 463 560. Na základe všetkých týchto informácií má Objednávateľ možnosť dôkladne a zodpovedne zvážiť prihlásenie študenta do ŠKOLY INTUÍCIE.
 2. Cena za poskytnutú službu je uvedená v záväznej prihláške, ktorú objednávateľ služby vypĺňa a teda sa s jej výškou
  oboznámil v celom rozsahu. Objednávateľ sa odoslaním záväznej objednávky zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za objednané služby.
 3. Cena za poskytnutie služby môže byť uhradená v celosti t.j. na jedenkrát vtedy ide o cenu zvýhodnenú/cenu s bonusom vo výške 239,- EUR alebo môže byť uhradená v splátkach vtedy sa uhrádza celá cena služby bez cenového zvýhodnenia/bonusu vo výške 259,- EUR.
 4. Spôsob úhrady ceny za služby je objednávateľ povinný vyznačiť v záväznej prihláške. Na základe vyznačenia zo strany objednávateľ vystaví poskytovateľ objednávateľovi faktúru, ktorej splatnosť bude 7 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
 5. Poskytovateľ potvrdí objednávateľovi prijatie záväznej prihlášky. Potvrdením záväznej prihlášky zo strany poskytovateľa vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami.
 6. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ mu zašle faktúru elektronicky na jeho e-mailovú adresu. Následne poskytovateľ doručí objednávateľovi aj originál faktúry na vyžiadanie.
 7. Cenu za poskytnutie služby uhrádza objednávateľ služby buď prevodom na účet, alebo vkladom na účet poskytovateľovi služby.
 8. V prípade, ak sa poskytovateľ stane platcom DPH bude povinný ceny účtovať vrátane DPH.
 9. Objednávateľ berie na vedomie, že cena za poskytnutú službu obsahuje tzv. manipulačný poplatok vo výške 59,- EUR €, ktorý je nevratný. Predmetný poplatok zahŕňa náklady, ktoré poskytovateľovi vznikajú v dôsledku prijatia záväznej prihlášky a jej spracovania. Ak by teda nastala situácia, že objednávateľ by odstúpil od zmluvy tento manipulačný poplatok sa mu nevracia.
 10. Právo spotrebiteľa vrátiť poskytnutú službu bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa objednania služby. V takomto prípade mu bude vrátená uhradená čiastka a ukončená kúpna zmluva.

 

Článok III.
Priebeh ŠKOLY INTUÍCIE a ukončenie zmluvného vzťahu

 1. Jeden ročník ŠKOLY INTUÍCIE je rozdelený na 10 mesiacov. V každom mesiaci je naplánovaný jeden seminár v trvaní 2,5 hodiny. Na seminári sa zúčastňuje študent sám – bez doprovodu rodičov, pokiaľ sa objednávateľ s poskytovateľom nedohodli inak.
 2. Presné termíny seminárov budú oznámené objednávateľovi najneskôr do 10.9. kalendárneho roka na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej prihláške. Objednávateľ je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam). V prípade, ak objednávateľ neobdrží písomnú informáciu o termínoch seminárov je povinný oznámiť to poskytovateľovi e-mailom prípadne telefonicky, a poskytovateľ mu tieto obratom zašle.
 3. Služba sa teda poskytuje počas doby 10 mesiacov vždy počnúc septembrom príslušného kalendárneho roka.
 4. V prípade, ak študent nebude môcť absolvovať vopred naplánovaný seminár z dôvodu choroby prípadne iných závažných dôvodov vzniká študentovi nárok na náhradný seminár. Objednávateľ zobral na vedomie, že nahradiť si je možné len a výlučne dva semináre – pričom k náhrade príde v inom stredisku poskytovateľa t.j. v inom meste. Poskytovateľ na žiadosť poskytne objednávateľovi termíny náhradných seminárov spolu s uvedením miesta a času náhradného semináru. Ak študent náhradný seminár neabsolvuje – z akéhokoľvek dôvodu nevzniká mu nárok na vrátenie časti uhradenej ceny za služby.
 5. K zániku zmluvného vzťahu môže dôjsť len na základe písomnej dohody poskytovateľa a objednávateľa.
 6. Poskytovateľ môže ukončiť poskytovanie služby aj v prípade, ak študent nie je spôsobilý absolvovať ŠKOLU INTUÍCIE v dôsledku jeho zdravotného stavu či iných obmedzení o ktorých objednávateľ poskytovateľa neinformoval v záväznej prihláške. V takomto prípade objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie akejkoľvek čiastky uhradenej za poskytovanie služby.
 7. V prípade ak z vlastného rozhodnutia študent neabsolvuje objednanú a zaplatenú službu – ročník ŠKOLY INTUÍCIE – nevzniká mu nárok na vrátenie akejkoľvek uhradenej ceny za služby.
 8. Poskytovať oboznamuje objednávateľa so skutočnosťou, že v prípade, ak by došlo k vzniku situácie, kdedy bude zo strany štátu, či iných oficálnych autorít nariadený tzv. „lockdown“ (zákaz vychádzania/zákaz stretávania sa/zákaz hormadných podujatí a pod.) bude výuka seminárov prebiehať v online forme. V prípade nariadenia „lockdownu“ poskytovateľ oboznámi objednávateľa so spôsobom online výuky (doručí prístupové heslá a oznámi platformu), pričom výuka bude prebiehať vo vopred dohodnutých termínoch online formou. Objednávateľ túto skutočnosť berie na vedomie a súhlasí s vedením seminárov online pre prípad „lockdownu“. Objednávateľovi v takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie ceny za poskytnuté služby.

Článok IV.
Zodpovednosť za obsah webu

Webová stránka www.intuicia.eu môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho
  upozornenia objednávateľa. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok dôjde k ich zaslaniu e-mailom všetkým objednávateľom.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním záväznej prihlášky objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb,; zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj zákona č. 513/1991 Z.z.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 4. 2021.

V Bratislave, dňa 1. 4. 2021