fbpx

Rezervace do ročníku 2024/2025 zahájena: pro děti a rodiče >>  jen pro dospělé >>

Všeobecné obchodní podmínky

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách www.skolaintuice.cz/vseobecne-obchodni-podminky

článek I.
VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Provozovatelem internetové stránky www.skolaintuice.cz je Škola intuice s.r.o.,
  sídlo: Jakutská 1203/17, Praha 10, IČ: 2051419
 2. Poskytovatel služby a prodejce je Škola intuice s.r.o., sídlo: Jakutská 1203/17, Praha 10, IČO: 2051419, DIČ: CZ02051419, zápis u Městského soudu v Praze značka C 214299; Tel: +420 731 644 260, email: zeptejse@skolaintuice.cz
 3. Službou se rozumí vzdělávání dětí a dospělých v kurzech nabízených na stránce www.skolaintuice.cz, který lze zakoupit pomocí závazné přihlášky.
 4. Produktem se rozumí vzdělávací materiál pro děti nebo dospělé nabízený na stránce www.skolaintuice.cz, který lze zakoupit pomocí závazné objednávky.
 5. Objednavatelem a zákazníkem je každý návštěvník internetové stránky, který prostřednictvím závazné přihlášky nebo prodejního formuláře na www.skolaintuice.cz vytvořil objednávku produktu nebo služby.
 6. Studentem je plnoletá osoba objednávající si kurz pro sebe nebo nezletilá osoba, kterou její zákonný zástupce v roli objednavatele přihlásil do kurzu. 
 7. Objednávka vzniká vyplněním závazné přihlášky na kurz nebo obdobného prodejního formuláře u produktu ze strany objednavatele a jejím doručením poskytovateli služby. Vytvořením objednávky vzniká povinnost platby.
 8. Objednavatel a zákazník plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím webové stránky www.skolaintuice.cz, e-mailové, telefonické komunikace a komunikace pomocí elektronických médií.
 9. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 10. Produkty a služby prodávané prostřednictvím stránky www.skolaintuice.cz jsou informačními produkty. Jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorů je zakázáno. 

článek II.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Poskytovatel služby seznámil objednavatele s tím, že na webové stránce www.skolaintuice.cz je popsán produkt nebo služba, kterou si objednavatel objednává. Objednavatel se tedy má možnost seznámit s informacemi o produktech nebo službách a jejich obsahu a dále se může o vhodnosti produktů nebo služeb ve své situaci podrobně informovat na telefonním čísle 731 644 260. Na základě všech těchto informací má objednavatel možnost důkladně a zodpovědně zvážit zakoupení produktu nebo služby pro sebe nebo nezletilého studenta. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.  Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována možnost objednání na webovém rozhraní.
 2. Cena za poskytnutý produkt nebo službu je uvedena ve formuláři pro vyplnění závazné objednávky, kterou objednavatel služby vyplňuje a tedy se s její výší seznámil v celém rozsahu. Objednavatel se odesláním závazné objednávky zavazuje zaplatit kupní cenu za objednané produkty nebo služby. Cena je konečná, nejsme plátci DPH. 
 3. Na základě odeslané závazné objednávky vystaví poskytovatel objednavateli zálohovou fakturu, jejíž splatnost bude 5 dní ode dne vystavení. Objednávku lze uhradit výhradně bankonvím převodem na základě zálohové faktury.
 4. Poskytovatel nezávazně rezervuje objednavateli místo na kurzu nebo semináři do doby splatnosti zálohové faktury.  Po marném uplynutí doby splatnosti zálohové faktury je vytvořená objednávka automaticky stornována a nezávazná rezervace místa na kurzu zaniká. Upozorňujeme objednavatele, že platby se párují automaticky pomocí variabilního symbolu, který je tedy nutné bezchybně zadat, aby nedošlo k mylnému automatickému zrušení objednávky. V den splatnosti je objednavateli odeslána poslední výzva na úhradu zálohové faktury a pokud jste úhradu již provedli, zareagujte na tuto výzvu odpovědí na email: zeptejse@skolaintuice.cz  - kde uvedete datum úhrady a název majitele bankovního účtu a bude vidět variabilní symbol objednávky, abychom vaši platbu manuálně dohledali a s objednávkou spárovali. 
 5. Závazná rezervace místa na kurzu pro objednavatele ze strany poskytovatele vniká včasným uhrazením celé kupní ceny.
 6. Závazek objednavatele uhradit cenu za produkt nebo službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovalele. Uhrazením celé ceny vzniká mezi objednavatelem a poskytovatelem kupní smlouva.
 7. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel mu zašle doklad o přijetí platby elektronicky na jeho e-mailovou adresu v den přijetí platby. Vyúčtovací fakturu (daňový doklad) zasíláme nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k dokončení kurzu. V případě online produktů vyúčtovací fakturu zasíláme společně s dokladem o přijetí platby. 
 8.  Vlastnické právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

OBJEDNÁVKA (NÁKUP) NA SPLÁTKY

9.   Pokud je u produktu nebo služby v objednávkovém formuláři zobrazeno tlačítko ,,Koupit na splátky´´, můžete si jeho  rozkliknutím sami tuto možnost aktivovat a zobrazit si konkrétní podmínky objednávky na splátky (formulář Vám zobrazí jednotkovou cenu při splátkovém nákupu, cenu pro každou splátku a počet těchto splátek).

10.  Objednávkový doklad pro první splátku má standardní splatnost a je Vám odeslán ihned po vytvoření objednávky. Úhradou první splátky máte místo na kurzu závazně rezervované.

11. Objednávkový doklad pro druhou splátku se Vám odesílá cca po 10 minutách po vytvoření objednávky ( tedy přijde Vám v druhém emailu). Doklad má stejné datum vystavení jako první doklad a má posunutou splatnost o 4 měsíce, pokud není u objednávkového formuláře uvedeno jinak. Druhou splátku můžete uhradit kdykoliv do doby její splatnosti. V případě, že druhou splátku neuhradíte včas, Vaše účast na kurzu bude ukončena v polovině kurzu, tedy v lednu.

článek III. 
SPECIFICKÁ USTANOVENÍ PRO DLOUHODOBÉ KURZY A SEMINÁŘE
 (průběh kurzů, jejich organizace a pravidla účasti na kurzech) 

 1. Dlouhodobými kurzy jsou všechny ročníky kurzu s označením 1.ročník Školy intuice, 2.ročník Školy intuice, 3.ročník Školy intuice, které jsou rozdělené na 10 měsíců, tedy do 10 seminářů. Výuka probíhá prezenčně - tedy osobně ve vyhlášeném místě pro daný seminář. V každém měsíci je naplánován jeden seminář v trvání 2,5 hodiny. Semináře se účastní student sám a nebo s doprovodem rodiče - podle varianty objednaného kurzu.
 2. Přesné termíny jednotlivých seminářů budou oznámeny objednavateli nejpozději do 15.9. kalendářního roku na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Objednavatel je povinen kontrolovat si svoji e-mailovou schránku i všechny její podsložky (propagace, hromadné, spam). V případě, že objednavatel neobdrží tuto písemnou informaci o termínech seminářů, je povinen oznámit to poskytovateli e-mailem, případně telefonicky, a poskytovatel mu tyto informace obratem zašle resp. ho nasměřuje na webovou stránku s rozpisem seminářů.
 3. Kurz s názvem Škola intuice se tedy poskytuje po dobu 10 měsíců, vždy počínaje zářím příslušného kalendářního roku.
 4. V případě, že student nebude moci absolvovat předem naplánovaný seminář kurzu Škola intuice - z důvodu nemoci případně jiných závažných důvodů, vzniká mu nárok na tzv. náhradu. Objednavatel bere na vědomí, že nahradit si lze pouze čtyři semináře – přičemž náhrada je možná výhradě účastí  v jiné seminářové skupině ve stejném kalendářním měsíci, pokud provozovatel neoznámí jinou formu čerpání náhrad. Poskytovatel poskytne objednavateli termíny a místa možných náhradních seminářů spolu s uvedením místa a času náhradního semináře a kontaktní osoby. Pokud student náhradní seminář neabsolvuje – z jakéhokoli důvodu, nevzniká mu nárok na vrácení alikvótní části uhrazené ceny za služby.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání kurzu ukončit poskytování služby studentovi po předchozím emailovém písemném vyrozumění v případě, že se v průběhu kurzu ukáže, že studen není způsobilý absolvovat kurz nebo že jeho chování vážným způsobem narušuje a znemožňuje plynulý chod skupinových seminářů. V takovém případě objednavateli nevzniká nárok na vrácení jakékoliv částky uhrazené ceny za služby.
 6. V případě, že z vlastního rozhodnutí student neabsolvuje celý kurz nebo jeho část, nevzniká mu nárok na vrácení jakékoli uhrazené ceny za služby.

 7. Ze strany objednavatele během doby trvání kurzu není možné zaměňovat studenty bez odsouhlasení poskytovatelem. Přihlášený student tedy absolvuje celý kurz.

 8. Objednavatel bere na vědomí, že cena za poskytnutou službu obsahuje tzv. manipulační poplatek ve výši 500 Kč, který je nevratný. Předmětný poplatek zahrnuje náklady, které poskytovateli vznikají v důsledku přijetí závazné přihlášky a jejího zpracování. Pokud by tedy nastala situace, že by objednavatel zrušil svou účast na kurzu, tento manipulační poplatek se mu nevrací.

 9. Poskytovatel seznamuje objednavatele se skutečností, že v případě, že by došlo ke vzniku situace, kdy by byl ze strany státu či jiných oficiálních autorit státu nařízen tzv. „lockdown“ (zákaz vycházení/zákaz setkávání/zákaz hormadných akcí apod.) bude výuka seminářů probíhat v online formě. V případě nařízení „lockdownu“ poskytovatel seznámí objednavatele se způsobem online výuky (doručí přístupová hesla a oznámí platformu), přičemž výuka bude probíhat v předem stanovených termínech online formou. Objednavatel tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s vedením seminářů online formou pro případ „lockdownu“. Objednavateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení ceny za poskytnuté služby.

 10. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu místa konání kurzu či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů. V případě změny místa nebo zrušení kurzu před jeho začátkem má účastník právo na vrácení 100% uhrazené ceny. V případě vzniku uvedené situce v průběhu rozběhlého kurzu má účastník právo na zbývající alikvótní (nevyčerpanou) část z ceny kurzu nebo zbytek kurzu absolvovat v jiném místě ( rozuměj v jiném městě ).

článek IV.
SPECIFICKÁ USTANOVENÍ PRO KRÁTKODOBÉ KURZY A SEMINÁŘE 

 1. Krátkodobé semináře jsou všechny kurzy, které nejsou označené jako dlouhodobé v článku III.
 2. Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webové stránky vybraného produktu, odesláním závazné objednávky, a to nejpozději 5 dní před začátkem akce. V prodejním formuláři je uveden přesný termín a místo konání semináře. Pozdější přihlášky je možné akceptovat po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě na čísle 731 644 260.
 3. Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí včasného uhrazení ceny semináře.
 4. Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle uvedené splatnosti, nejpozději však 2 dny před konáním semináře. 
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, místa semináře či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů.
 6. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100 % z ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
 7. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům v průběhu seminářů.
 8. Rádi bychom vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Výukové pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
  V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby.
 9. Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

  STORNO PODMÍNKY: 

 10. Žádost o zrušení účasti/odhlášení zašlete e-mailem na adresu zeptejse@skolaintuice.cz - při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše celé jméno, e-mail a variablní symbol objednávky, případně telefonní číslo pro doladění podrobností.
 11. Při zrušení účasti více jak 2 týdny před začátkem semináře je možné vám vrátit celou uhrazenou cenu nebo cenu v plné výši převést na některý z dalších plánovaných seminářů poskytovatele nebo použít na koupi jiného produktu z jeho nabídky. V takovém případě je nutné zúčastnit se náhradního semináře v horizontu 6 měsíců od konání toho semináře, ze kterého se účastník odhlásil.
 12. Účastník může za sebe také poslat náhradníka, kterého si sám najde. Ten pak přebírá veškerá práva a povinnosti s tím spojené.
 13. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 2 týdny před začátkem konání semináře je poskytovatel oprávněn odečíst od zaplacené částky náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek 500 Kč ).
 14. Pokud se účastník nezúčastní celého semináře nebo jeho části (pokud je rozdělen do více dní), účastnický poplatek se nevrací ( ani jeho část).

článek V.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupit od smlouvy lze bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 2. Rozhodnete-li se pro odstoupení ve výše uvedené lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:
  a) Nejpozději 14. den po uzavření smlouvy musí být provozovateli odeslán projev vaší vůle o odstoupení od smlouvy.
  b) Odstoupení je možno provést elektronickou formou odesláním na e-mail: zeptejse@skolaintuice.cz - vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu.
  c) Kupující nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje od kupní smlouvy.
  d) V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
  e) Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy.
 3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího: 
  a) Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem
  b) Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
  prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 10 dnů po době splatnosti;
  porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka.

 4. K zániku smluvního vztahu může též dojít na základě písemné dohody poskytovatele a objednavatele.

článek VI.
PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Platbu můžete provést klasický bankovním převodem na základě vystaveného dokladu nebo online platbou
  -  platební kartou Visa, MasterCard
  -  platebními tlačítky bank, kde platbu potvrdíte ve Vašem elektronickém bankovnictví
  -  přes Google pay, Apple pay.
  Výběr z dostupných možností provedete zaškrtnutím příslušné metody u objednávkového formuláře.
 2. Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel této služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Informace a kontakty pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267
  www.comgate.cz
 3. U online vzdělávacích produktů a programů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 4. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

článek VII.
POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně Poskytování digitálního obsahu se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2389 Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.). 
 2. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje platit za to odměnu. 
 3. Digitální obsah (e-book, online kurz) bude zákazníkovi zpřístupněn do 3 dnů od přijetí platby. V případě hromadně konaného online kurzu s konkrétně stanoveným datem počátku, bude přístup ke kurzu vytvořen nejpozději v tento den.
 4. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje.
 5. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, poskytovatel může uživateli zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že mu digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupní.

článek VIII.
ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 2. Produkty a služby, které prodávající prodává (online produkty, online programy, fyzicky pořádané seminářey ) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

článek IX.
VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1.  Webová stránka www.skolaintuice.cz může být aktualizována bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny.
 2. Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje a zdraví. Informace, které jsou námi zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi je čistě ve vaší zodpovědnosti.
 3. Pokud zletilý účastník kurzu způsobí škodu na majetku během trvání kurzu či semináře, nese odpovědnost za tuto škodu sám nebo ze svého pojištění odpovědnosti ( poskytovatel služby za tuto škodu nenese odpovědnost).
 4. Pokud nezletilý účastník kurzu způsobí škodu na majetku během trvání kurzu či semináře, nese odpovědnost za tuto škodu jeho zákonný zástupce sám nebo jiná osoba ze svého pojištění odpovědnosti ( poskytovatel služby za tuto škodu nenese odpovědnost).
 5. Pokud si zletilý nebo nezletilý účastník kurzu způsobí škodu na svém zdraví během trvání kurzu či semináře, poskytovatel služby za tuto škodu nenese odpovědnost.    

článek X.
PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však jednoho měsíce od převzetí zboží.
 4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese zeptejse@skolaintuice.cz . Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.
 5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena a kupující o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí uvedené lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 6. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou kupujícímu vzniknout díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému software.

článek XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající. Stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese zeptejse@skolaintuice.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.
 2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními VOP.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 5. Veškerá vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu 🙂
 6.  V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu resp. odeslání závazné objednávky.
 7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 20.12.2023

Děkujeme vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Doufáme, že jejich ustanovení předejdou případným nedorozuměním a pomohou všechny vzniklé záležitosti vyřešit ke spokojenosti obou zúčastněných stran!